KALENDARIUM POWSTANIA PARAFII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

03.11.1993 r. – Grupa wiernych z Przytorza samorzutnie podejmuje akcję zbierania podpisów pod petycją – dla uzyskania placu pod przyszły Kościół na terenie osiedla.

03.06.1998 r. – Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek występuje z pismem do Prezydenta Miasta w Bełchatowie o utworzenie nowej parafii w Bełchatowie z części parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i części parafii Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Grocholicach (Ludwików, Nowy Świat) i w znalezieniu działki, na której można by zlokalizować ośrodek parafialny (Kościół i budynek parafialny) dla przyszłej parafii.

22.06.1998 r. – Biuro Planowania Przestrzennego w Bełchatowie proponuje lokalizację kościoła rzymsko-katolickiego na terenie opracowywanego osiedla Ludwików.

01.09.1998 r. – Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek – ordynariusz Diecezji Łódzkiej – dekretem z dnia 21.08.1998 r. nr 1101/98 eryguje parafię pw. Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.

Granice nowej parafii stanowić będą:

  • od strony północnej: al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego (strona południowa) od ul. Wojska Polskiego do ul. Ludwikowskiej, dalej polna droga wzdłuż północnej granicy osiedla Ludwików, wsi i nadleśnictwa Ludwików do drogi w kierunku Chabielic
  • od strony wschodniej: ul. Wojska Polskiego (strona zachodnia) od al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego do torów kolejowych
  • od strony południowej: tory kolejowe od ul. Wojska Polskiego do granic miasta Bełchatowa, leśna droga wzdłuż południowej granicy Bełchatowa w kierunku zachodnim do drogi prowadzącej w stronę Chabielic
  • od strony zachodniej: zachodnia granica wsi Nowy Świat

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie zostaje powołana w roku poświęconym Duchowi Świętemu przed Wielkim Jubileuszem Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa. Nie posiada ona jeszcze własnej świątyni. Świątynia ta zostanie zbudowana wspólnym wysiłkiem wiernych i skierowanych tam duszpasterzy. Do czasu przygotowania stosownego pomieszczenia na sprawowanie kultu religijnego wierni korzystać będą z posług religijnych w kościele NMP Matki Kościoła w Bełchatowie oraz Wszystkich Świętych.

Nowa parafia należeć będzie do dekanatu bełchatowskiego. Proboszczem nowej parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego został ks. Władysław Staśkiewicz, który został zwolniony z dniem 29 sierpnia 1998 r. z obowiązków wikariusza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi – Retkini.

13.12.1998 r. – Parafia Zesłania Ducha Świętego występuje do Urzędu Miasta o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działań zlokalizowanych w obrębie 16. przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego

02.01. – 25.02.1999 r. – Kolęda

05.01.1999 r. – Odpowiedź Urzędu Miasta w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kościoła wraz z dzwonnicą oraz przyłączy wyjaśnia, że lokalizacja koliduje z planowaną komunikacją  z planu ogólnego oraz ingeruje w realizowany układ urbanistyczny osiedla Przytorze. Informuje, że możliwość lokalizacji obiektu zostanie załatwiona.

20.03.1999 r. – Ks. Bp Adam Lepa udzielił Sakramentu Bierzmowania

22.03.1999 r. – Parafia Zesłania Ducha Świętego występuje do Urzędu Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Słowackiego lub przy ul. Projektowanej 

30.04.1999 r. – Ponowne wystąpienie o wydanie decyzji działek.

05.1999 r. – Grupa dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej. Rodzice dzieci ufundowali dla kościoła komplet ornatów.

04.05.1999 r. – Rozpatrzenie wniosku i odpowiedź odmowna z dnia 23.03.1999r . w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie Kościoła wraz z budynkiem parafialnym i siecią przyłączy.

12.05.1999 r. – Urząd Miasta Bełchatowa – Wydział Urbanistyki i Architektury – informuje, że do odebrania jest decyzja dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kościoła, budynku parafialnego i sieci przyłączy przy ul. Projektowanej. 

20.05.1999 r. – Parafia wycofuje wniosek w sprawie lokalizacji kościoła na działce przy ul. Projektowanej i uzasadnia tym, że po sprawdzeniu stanu prawnego zakup lub jakakolwiek zamiana tych działek obecnie jest niemożliwa, brak skomunikowania działki z ul. Projektowaną (komunikacja piesza) i utrudniona jest dostępność działki dla mieszkańców osiedla Przytorze.

24.05.1999 r. – Odmowna decyzja o warunkach zabudowy polegającej na budowie kościoła na terenie działek w obrębie 16 w Bełchatowie na os. Przytorze. Uzasadnia tym, że są to tereny istniejącego osiedla budownictwa mieszkaniowego. Plan miejscowy nie przewiduje możliwości lokalizacji tego typu obiektu na tych terenach. Realizacja przedmiotowej inwestycji naruszy strukturę przestrzenną istniejącego kościoła. 

02.06.1999 r. – Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego odwołuje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim do decyzji z dnia 24.05.1999 r.

14.04.2000 r. – Przywieziono wagon kolejowy z parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej z Łodzi na narzędzia do prac budowy

21.04.2000 r. – Przywieziono przęsła od Elektrowni Bełchatów na ogrodzenie kaplicy

27.04.2000 r. – Przywieziono i ustawiono krzyż z drewna modrzewiowego, które zostało ofiarowane z parafii Świętego Stanisława przez stolarza p. Tadeusza Szewczyka. Przy obróbce drewna i montowaniu krzyża pomagał p. Jerzy Pawelczyk z miejscowości Myszaki. Zalewanie fundamentów.

26.04.2000 r. – Rozbiórka kaplicy w Piotrkowie i przywóz jej do Bełchatowa.

28.04.2000 r. – Rozpoczęto montowanie kaplicy.

01.05.2000 r. – Pierwsza Msza ś. i nabożeństwo majowe w niewykończonej kaplicy na placu na os. Przytorze. Przywieziono z parafii św. A. Chmielowskiego  z Piotrkowa Trybunalskiego : ołtarz, ambonka, klęcznik, krzyż metalowy, krzyż drewniany, 2 dywany.

02.05.2000 r. – Przywieziono dzwonnicę, ławki i 2 konfesjonały, które zostały ofiarowane przez parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Łękawy. Zakupiono kwiaty i posadzono koło krzyża.

03.05.2000 r.- Uroczystość NMP Królowej Polski. Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła w parafii Zesłania Ducha Świętego. Uroczystości przewodniczył Ks. Apb Władysław Ziółek – ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej.

14.08.2005 r. – Uroczystość odpustowa św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dyrekcja i pracownicy Elektrowni ufundowali jako dar dla naszej parafii fotel. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił Ks. Bp. Adam Lepa.

11.12.2005 r. – Wizytacja kanoniczna parafii Ks. Bp. Adama Lepy.

14.08.2007 r. – Święto Maksymiliana Marii Kolbego. Mszę św. w intencji pracowników i rodzin BOT Elektrowni Bełchatów i Słowo Boże wygłosił Metropolita Łódzki Ks. Abp. Władysław Ziółek. Podczas Mszy św. został wmurowany akt erekcyjny kościoła i kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II dn. 18.08.2002 r. w Krakowie.